چرا نمادهای تعلیق شده بورس برای معامله باز نمی شوند؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی بورس از باز نشدن نمادهای تعلیق شده آن بازار در زمان اعلامی از سوی سازمان بورس شاکی هستند.

به گزارش خبرنگار ما، سهامداران یاد شده خواستار تسریع رسیدگی به این موضوع از سوی نهاد متولی خود یعنی سازمان بورس شده اند.
به اعتقاد آنها، هزینه فرصت از دست رفته سرمایه گذاری آنها توسط نهاد نظارتی بایستی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.