نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛
درآمد چند شرکت دارویی افزایشی بود
شرکت‌های سبحان دارو، روز دارو و داروسازی فارابی درآمد افزایشی داشتند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،شرکت سبحان دارو در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1398، از محل فروش محصولات خود 306 میلیارد و 513 میلیون ریال درآمد داشته است.

"دسبحان" براساس عملکرد 4 ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398، مبلغ 956 میلیارد و 31 میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش 31 درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد 4 ماهه "دفارا" 208 درصد افزایش یافت

شرکت داروسازی فارابی در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1398، از محل فروش محصولات خود 510 میلیارد و 684 میلیون ریال درآمد داشته است.

"دفارا" براساس عملکرد 4 ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398، مبلغ یک هزار و 743 میلیارد و 557 میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از افزایش 208 درصدی دارد.

مروری بر عملکرد تیر ماه "دروز"

شرکت روز دارو در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه ماه 1398، از محل فروش محصولات خود 138 میلیارد و 677 میلیون ریال درآمد داشته است.

"دروز" براساس عملکرد 4 ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398، مبلغ 390 میلیارد و 312 میلیون ریال درامد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش 166 درصدی را نشان می‌دهد.