حسینی مکارم از معاونت مالی شهرداری استعفا می دهد
برخی شنیده ها از شورای شهر، حکایت از استعفای حسینی مکارم از معاونت مالی شهرداری دارد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،برخی شنیده ها از شورای شهر، حکایت از استعفای حسینی مکارم از معاونت مالی شهرداری دارد.

حسینی مکارم که در موضوع انتخاب شهردار با افشانی تا مرحله آخر رقابت کرد، جزو اولین انتصابات محمد علی نجفی در شهرداری بود که همگان بر عملکرد درست مالی شهرداری در دوران نجفی و بالتبع مدیریت حسینی مکارم هم نظرند.

پرداخت دیون و نجات شهرداری از نگرانی عدم پرداخت حقوق کارکنانش و شفاف سازی و جلوگیری از فساد و بریز و بپاش ها ، عملکرد حسینی مکارم را مثبت نموده است.

حال باید دید جایگزین حسینی مکارم با عملکردی قوی در معاونت اقتصاد شهری و مالی و دوران سرپرستی چه کسی می باشد؟