عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا:
قانون شوراها نیاز به بازنگری اساسی با محوریت مدیریت یکپارچه شهری دارد
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، متاسفانه قوت لازم را در حمایت از این نهاد مدنی و اساسی جهت پیشبرد اهداف محلی را ندارد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، بشیر نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در جریان پنجاه و نهمین جلسه شورا  به مناسبت روز جوان و سالروز شوراها نطقی پیش از دستور را قرائت کرد.

وی در ابتدا و در آستانه روز کارگر و روز معلم، ضمن گرامیداشت جایگاه پرارزش کارگران و معلمان عزیز، به وضعیت نامناسب این دو قشر زحمتکش و پرتالش که متاسفانه به حق واقعی خود نرسیده اند اشاره کرد و گفت:  کارگرانی شریف که برای اندک درآمدی، به سخت ترین کارها دست میزنند و بسیاری مواقع، حتی حقوق بدیهی خود را دریافت نمیکنند. حتی متاسفانه گاهی مشاهده میشود که شهرداریها نیز از پرداخت حقوق و مزایای این عزیزان، به بهانه های مختلف استنکاف میکنند.

نظری درادامه  وضع معلمان را  چندان بهتر از  کارگران نداست و افزود: کسانی که باید نسل آینده را بسازند و جامع های مولد و پویا تربیت کنند، وقتی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده با مشکل مواجه باشند و دغدغه معیشت ذهنشان را مشغول کند، ممکن است نتوانند به خوبی از رسالت تربیتی و پرورشی خود را به اجرا گذارند. با تمام این احوال، از آنجایی که روزهای اینچنین نمادین، بهانه ای میشود برای پرداختن به دردهای این تالشگران، میمون و مبارک است و جای تبریک دارد.

وی همچنین به روز ملی شوراها و روز جوان اشاره کرد و گفت:  در خصوص نهاد شورا و جایگاه پارلمان محلی، صحبتهای فراوانی مطرح شده است. در این ارتباط، تنها به سه نیاز و راهکار بسنده میکنم. نخست لازم است نسبت به قانون شوراها، بازنگری اساسی با محوریت مدیریت یکپارچه شهری صورت گیرد.

وی در ادامه افزود:  قانون شورا تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، متاسفانه قوت الزم در حمایت از این نهاد مدنی و اساسی جهت پیشبرد اهداف محلی را ندارد. دوم؛ الزام است قانون مندرس شهرداریها تغییر کند و به روز شود. بسیاری از نیازهای شهر و شهروندان، کامال با آنچه در زمان تصویب این قانون وجود داشت تفاوت یافته و این قانون، نمیتواند نیازهای امروزین اداره شهر را برآورده کند.

بشیر نظری سومین تغییر را تصویب قانون شورای عالی استانها عنوان کرد و افزود:  الزام است طرحی توسط شورای عالی استانها با عنوان »قانون شورای عالی استانها« تهیه و به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب ارسال شود. آنچه الزام در این طرح پیش بینی شود، تصریح و تشریح وظایف و اختیارات این نهاد اساسی و نیز ایجاد یک مرجع تخصصی برای مقررات گذاری در امور شهری است. برای نمونه، هیات وزیران برای تصویب آییننامه داخلی شوراها صالحیت ماهوی ندارد. چراکه تخصصهای نامرتبط به امور شهری ممکن است در خصوص نحوه اداره شهر تصمیمگیری کنند. در مقابل شورای عالی استانها که برآمده از شوراهای پایه است، میتواند بهترین مرجع برای این نوع مقررات گذاری باشد. با گرامی داشت روز ملی شوراها، امیدوارم این نهاد پراهمیت، به وزدی جایگاه واقعی خود را در میان ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور بازیابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: امیرمومنان امام علی (ع)  می فرماید: دوچیز است که مردم فضیلت آن را نمى شناسند، مگر کسى که آنها را از دست بدهد: جوانى و عافیت.

عضو کمیسیون فرهنگی شورا افزود: دوره بسیار مهم جوانی در زندگی هر شخص، دوره توانمندسازی شخصیتی و روحی و بروز استعدادهاست. به طور طبیعی، جامعهای که بافت جمعیتی جوان دارد باید شادابتر، سرزنده تر، خالقتر و امیدوارتر از سایر جوامع باشد. متاسفانه اما جامعه ایرانی، بهرغم جوان بودن، جامعه  های شاداب به نظر نمی آید. به رغم وجود منابع سرشار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امثالهم، بسترهای لازم  برای ایجاد نشاط اجتماعی که یکی از اصلیترین مطالبات جوانان است، فراهم نشده است. گاهی شاهد تاکید بیش از اندازه به برپایی مراسم های آیینی حزن انگیز هستیم و کوچکترین توجهی به اشائه شادی در جامعه مشاهده نمیشود. غافل از اینکه اگر میان این دو تعادل برقرار نشود، جامعه دچار مشکالت و معضلاتی گاه جبران ناپذیر خواهد شد. البته تلاشهایی در راستای رسیدن به جامعه ای با نشاط و شاد صورت گرفته، اما متاسفانه به هر دلیلی، امروز شادی و شادمانی در شهرهای ما جایگاهی مناسب ندارد.

بشیر نظری در ادامه توجه به نشاط اجتماعی در تدوین بودجه سال 79 شهرداری تهران را یادآور شد و گفت: باید تالش کنیم ایجاد "شهر با نشاط" همچون اصلی مهم، بر تمام برنامههای شهری حاکم باشد و مسیری که به درستی در این بخش آغاز کرده ایم، تا رسیدن به قله نهایی ادامه دهیم تا محصول این نشاط، جوانانی مومن، شاداب، مولد و مشارکت جو باشد.

وی جوانان را عامل اصلی تغییر و پیشرفت دانست و افزود:  بی تردید این جمله را میتوان محصول اصلی بسیاری از نشستها با موضوع توسعه و پیشرفت در جوامع مختلف دانست. این جمله طالیی تنها یک گزاره روی کاغذ نیست، بلکه شاهراه رسیدن به اهداف عالی و واالی هر جامعه است که به دنبال پیشرفتی قطعی، مطمئن و سریع است. نگاهی گذرا بر مهمترین و اثرگذارترین برنامههای شهری در جهان امروز، موید این جمله است که هرجا امکان حضور موثر جوانان فراهم شده، اتفاقاتی شگرف و مهم پدیدار گشته است.

به اعتقاد وی جامعه جوان ایرانی، امروز مدیران و مسئولینی از نسل خویش در سطوح مختلف میخواهد. در این خصوص گفت: مدیرانی که با اقتضائات و شرایط و نیازهای روز جوانان آشنا باشند و بتوانند با آنها همراه شوند و البته همراهی و مشارکت سایر جوانان را نیز به خوبی جلب کنند. امروز ما در پیشبرد

وی تاکید کرد: برنامه های شهر تهران نیز بدون توجه به مشارکت شهروندان موفق نخواهدبود و قطعا، بهترین جلب کننده های مشارکت جوانان، خود جوانان هستند. جوانانی که اصوال به ایشان اعتماد نمیشود و فضا و فرصتی برای خدمت به کشور و شهری که دل در گرو آن دارند را نمی یابند.

بشیر نظری افزود: باید این جوان هراسی بی دلیل و خطرناک و گریز از انتخاب جوانان شایسته در مناصب و مسئولیتهای مختلف را پایان یابد. نباید با دلایل واهی شهرمان را از ظرفیت بالای جوانان محروم کنیم. باید نگاهمان را به مدیریتها تغییر دهیم. ما در این راه تجربههای بزرگی نیز داشته ایم. که البته به نظر می آید امروز فراموش شده است. در سالهای نخستین انقلاب، بی هیچ ترس و تردیدی مدیران جوان در هر سمت و جایگاهی مشغول می شدند. امروز اما همچنان همان جوانان، با شوقی وصف ناپذیر به خدمت، مگر با قوای قهریه حاضر به واگذاری فرصت به نسلهای

بعد از خود نیستند. انقالب اسلامی ایران امروز نیازمند آن است که با نسلی جدید از مدیران پویا و پرانرژی، امور خود را به پیش برد. جوان امروز که هم از نظر تحصیلات، هم از نظر تجربه زیسته نسل پیشین و هم از نظر امکان اشتراک گذاری تجربیات مردم در سراسر دنیا، از نسل پدران خود پیشتر است، پشت سد افزونخواهی گذشتگان، هر روز پیرتر می شود. باور کنید زمان آن رسیده که فرصت تجربه اندوزی به نسلهای بعدی نیز برسد.

وی در بخش دیگری خاطر نشان ساخت: امروز مشارکت جوانان در ساختن آینده شهرها و کشورمان، بیش از پیش به "امید" نیاز دارد. همان امیدی که شورای شهر تهران و بسیاری از شهرها با آن روی کار آمد. امیدی که باعص شد مردم ساعتها در صف بایستند تا بلکه چیزی تغییر کند. اما هنوز تغییری ندیدهاند. امروز ما می توانیم با بهرهمندی از مشارکت جوانان در تمامی بخشها، این امیدهای ارزشمند را زنده نگاه داریم.

نظری گفت: جوانان شهرمان امروز نگاهشان و امیدشان به تدابیر منتخبانشان است. فرصت امروز را از دست ندهیم. فرصت بی بدیل آماده کردن فضا برای حضور هرچه بیشتر جوانان در اداره شهر. باید با طراحی مناسب، ساختاری مشارکتپذیر و با در نظر گرفتن شاخصهای دقیق، میزان مشارکت جوانان در شهر را ارتقا داده و آن را مورد پایش مستمر قرار دهیم. باید تهران را به شهر جوانان

مشارکت جو، امیدوار و با انگیزه در سطوح مختلف، شهر، منطقه و محله بدل کنیم.

عضو جوان شورا یشهر تهران ضمن تبریک روز و هفته جوان، خطاب به همه جوانان و هم سالانش  گفت:  باید دست به دست هم و درکنار هم خود را برای مسئولیتهای بزرگ آماده کنیم. نباید از حق حضور و تاثیرگذاری خود لحظهای غافل شویم. قطعا این به معنای فردایی بهتر و روشنتر خواهد بود. من در همین راستا، طرحی تهیه کردم که به امضای چند نفر از همکارانم رسیده و در انتظار بررسی است. باشد که با الزام شهردار بعدی به بهره گیری از ظرفیت جوانان در بیش از 05درصد از سمتهای مدیریتی، به انتظار جایگزینی جوانان تاحدی پایان دهیم.