افزایش حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها
آخرین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از افزایش ۱۳.۹ درصدی مبلغ کل تسهیلات اعطایی نسبت به اسفند ۹۵ است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در بهمن ماه سال 96 نشان می‌دهد که کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری 10366.9 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال 95 که 9101.1 هزار میلیارد ریال بود 13.9 درصد افزایش یافته است.

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه 5.6 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مشارکت مدنی با 37.1 درصد و فروش اقساطی با 26 درصد است.

به لحاظ عددی در بهمن ماه سال گذشته 585.2 هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفندماه سال قبل از آن که 462.7 هزار میلیارد ریال بوده، 26.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

با وجود اینکه از تیرماه سال 94 آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در بهمن‌ماه سال جاری سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه 7.9 درصد بوده است.

وضعیت بانک‌های تجاری

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در بهمن ماه سال 96 متفاوت بوده به نحوی که 7.5 درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن 125.9 هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفندماه سال قبل از آن 102.3 هزار میلیارد ریال بوده است.

در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان 30.6 درصد است که رقم آن 509.9 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه سال جاری بوده است. این میزان در اسفندماه سال قبل از آن 296.9 هزار میلیارد ریال بود.

23.5 درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم 392.4 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه سال گذشته به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن 477.4 هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در بهمن ماه سال 96 به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

وضعیت بانک‌های تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در بهمن ماه سال 96 نشان می‌دهد که 2.5 درصد تسهیلات اعطایی به میزان 58.5 هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن 47.3 هزار میلیارد ریال بود.

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در بهمن ماه سال گذشته 57.2 درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم 1324.6 هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال 95 به میزان 1241.7 هزار میلیارد ریال بود.

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که 18.1 درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در بهمن ماه سال 96 به میزان 418.7 هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.

وضعیت بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز 6.3 درصد تسهیلات پرداخت شده در بهمن ماه سال 96 به میزان 400.8 هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و 47.6 درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم 3038.3 هزار میلیارد ریال بوده است.