مرکز آمار اعلام کرد:
گزارش شاخص قیمت کالاهای صادراتی ٩٥-١٣٩۰
مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی۱۰۰=١٣٩۰) در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به ترتیب برابر با ١٧٧/٦ و١٧١/٧ است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی١۰۰=١٣٩۰) در سال های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به ترتیب برابر با ١٧٧/٦ و١٧١/٧ است که در سال ١٣٩٤ نسبت به سال١٣٩٣، ٣/٨ درصد افزایش داشته است. در حالی که سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤، ٣/٣ درصد کاهش داشته است.