اولین گام پمپ سازی ایران، در راه ۴۸ میلیارد تومانی شدن
صنایع پمپ سازی ایران با نماد تپمپی از افزایش سرمایه ۲۰ درصدی به منظور رساندن سرمایه به ۴۸ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، جزئیات افزایش سرمایه شرکت به شرح تصویر است.