شهرداری را نباید به سمت شهرفروشی تشویق کرد
عضو شورای شهر تهران گفت: نباید شهرداری را به سمت درآمدهای غیرپایدار شهری که همان فروش تراکم است، تشویق کنیم.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران روز سه شنبه در جریان جلسه علنی شورای شهر تهران گفت:جهت گیری همه ما باید به این سمت باشد که شهرفروشی کمتر اتفاق بیفتد و نباید شهرداری را به سمت درآمدهای غیرپایدار شهری که همان فروش تراکم است، تشویق کنیم.

وی ادامه داد:وقتی عدد فروش تراکم افزایش بیابد در حقیقت به شهرداری فشار وارد می شود که از طریق فروش تراکم این درآمد محقق شود.

به گفته فراهانی اگر مبلغ تراکم در حد طرح تفضیلی و مجاز افزایش پیدا کند به شهرداری فشار وارد نمی شود؛ اما اگر مبلغ تراکم افزایش بیابد و رشد ساخت و ساز اتفاق نیفتد تقاضا برای رشد تراکم وجود نداشته باشد، برای اینکه شهرداری این درآمد را محقق کند مجبور خواهد بود تراکم بیشتری به فروش برساند.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:نباید به شهرداری فشار وارد شود که درآمد خود را از طریق تراکم محقق شود. بحث کاهش فروش شهر و فروش تراکم از اصلی ترین شعارهای ما بوده که باید تحقق بیابد.

او با اشاره به اینکه شهرداری تهران بابد به سمتی پیش برود که این درآمدها کم شود و درآمد پایدار شهری ایجاد شود،گفت:با هر پیشنهادی که در راستای کاهش تراکم باشد دفاع میکنم و با هر پیشنهادی که در راستای افزایش تراکم باشد مخالفت می کنم.